De interventiebrug

De dialoog in de interventiebrug: de burger centraal.

Familieparticipatie

 • Sociaal netwerkcoaching
 • Vriendschapscursussen
 • Voorlichting aan vrijwilligers/professionals

Portfolio van De FamilieCirkel

 • Een aantal workshops voor verschillende groepen medewerkers van de wijksteunpunten in Sittard-Geleen. Het thema was het geven van inzicht in de fysieke en psychische leeftijdsspecifieke aspecten van ouderen. Het doel was om een realistische beeldvorming over de verschillende generaties ouderen te ontwikkelen bij de wijksteunpuntmedewerkers. De ontwikkelingen binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vragen een andere houding en mentaliteit van senioren. Een juiste beeldvorming van de (toekomstige) senioren en het kunnen aansluiten bij de senioren in het kader van de Kanteling binnen de WMO waren essentiële onderdelen tijdens deze bijeenkomst. Er was specifieke aandacht voor kwetsbare bezoekers en de betekenis ervan voor de benadering van deze groep door medewerkers van een wijksteunpunt. De waardevolle bijdrage van deze mensen kan het verschil maken tussen het gevoel van 'erbij horen' of een (dreigend) isolement.
 • Een tweetal vriendschapscursussen, waarbij mensen begeleid werden in het (leren) opzetten van een vriendschapsnetwerk. Daarbij zijn het leren kennen van de eigen verwachtingen ten aanzien van vriendschap en het aangaan en onderhouden van hun netwerk belangrijke elementen uit de cursus.
 • Thema's uit deze vriendschapscursus heb ik verwerkt tot een workshop voor een Zomerschoolactiviteit voor senioren in Sittard-Geleen en voor vrijwilligers en cliënten van een welzijnsinstelling in Weert.
 • Een interactieve presentatie gebaseerd op de dialoog 'Samen Oversteken' uit de methodiek 'Geen brug te ver'. Deze werd gehouden voor vrijwilligers van een Ouderenvereniging in Veghel, Noord-Brabant. Het doel was om vrijwilligers bewust te maken van de sociaal maatschappelijke veranderingen en de gevolgen voor de vrijwilligers in hun werk met senioren.
  Er werd aandacht besteed aan twee groepen senioren die de activiteiten en de uitvoering van deze activiteiten van een ouderenverenging mee gaan bepalen. Allereerst is dat de kwetsbare senior die langer thuis blijft wonen en een sterker beroep zal moeten doen op zijn netwerk. Dit heeft ook gevolgen voor een vrijwilligers-/ ouderenorganisatie. Vraagverlegenheid, aanbodverlegenheid en wederkerigheid zijn belangrijke aandachtspunten bij de versterking van het netwerk van deze groep.
  Daarnaast komt er een jongere actieve seniorengroep aan die actief mee wil doen in het bedenken en uitvoeren in voor hen passende activiteiten.
  De kansen en drempels van deze veranderingen werden gezamenlijk op een rij gezet en vormden een startpunt en inspiratiebron om vrijwilligers mee te nemen in de actuele sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen om hen heen.
 • Een workshop voor vrijwilligers van een Katholieke Bond voor Ouderen in Sittard. Tijdens deze bijeenkomst is de groep aan de slag gegaan met thema's die betrekking hebben op de rol en invloed van de vrijwilligers bij het voorkomen van vereenzaming/ isolement van kwetsbare senioren.
 • De FamilieCirkel heeft in een vijftal wijksteunpunten een workshop 'Versterk je Netwerk' verzorgd, waarin de sociaal-culturele veranderingen, kwaliteit van ieders sociale netwerk, vraag-aanbodverlegenheid en wederkerigheid centraal staan. De basiswerkvorm is een dialoog en wordt afgewisseld met andere werkvormen. De deelnemersgroepen bestaan uit senioren, vrijwilligers en professionals. Deze mix bevordert de aansluiting bij de leefwereld van de senioren en het uitwisselen van informatie op maat vanuit diverse kanten. Tevens worden er ideeën voor vervolgstappen geïnventariseerd.