De interventiebrug

De dialoog in de interventiebrug: de burger centraal.

Familieparticipatie

 • Sociaal netwerkcoaching
 • Vriendschapscursussen
 • Voorlichting aan vrijwilligers/professionals

Een greep uit het aanbod van cursussen en workshops van De FamilieCirkel

Voor senioren

De cursus 'Zin in vriendschap'

van Nan stevens bestaat uit 12 bijeenkomsten, waarin door middel van diverse werkvormen wordt gewerkt aan het opbouwen en onderhouden van een vriendschapsnet. Iedere bijeenkomst heeft een thema. Enkele voorbeelden:

 • aandacht hebben voor zelfwaardering en het ontwikkelen van een positief zelfbeeld.
 • het stimuleren tot het zetten van concrete stappen bij het ontwikkelen van een nieuwe vriendschap.
 • analyseren van de kwaliteit van het eigen netwerk.
 • verwerken van teleurstellende ervaringen met vriendschappen door ze met anderen te bespreken.
 • combinatie van verschillende strategieën om vriendschappen te verdiepen en te ontwikkelen.

Deze thema's kunnen ook worden verwerkt in een eenmalige presentatie of workshop.

Rust zonder Roest

is een cursus van Nan Stevens (auteur cursus 'Zin in vriendschap') en Erika Timmer. In een negental bijeenkomsten komen diverse thema s aan bod zoals visies op de ouder worden, omgaan met achteruitgang en het bedenken van compensatiestrategieën, sociale winst en verlies, versterken van het sociale netwerk, verborgen talenten opsporen en zingevende activiteiten ontplooien en de kunst van geven en ontvangen waarin wederkerigheid centraal staat. De thema s zijn gericht op het ontkrachten van negatieve verwachtingen ten aanzien van het ouder worden en op de bewustwording van nieuwe vermogens die zich op latere leeftijd kunnen voordoen.

Deze thema's kunnen ook worden verwerkt in workshops of als thema in gespreksgroepen bij ouderenverenigingen of voor bezoekers van wijksteunpunten.

Voor vrijwilligers

Omgaan met zinvragen

Vrijwilligers in de zorg en hulpverlening aan ouderen komen vaak mensen tegen die zichzelf vragen stellen over de zin van het leven. Omgaan met dit soort vragen is moeilijk. De FamilieCirkel kan in de vorm van een workshop of een aantal bijeenkomsten ondersteuning bieden bij het hanteren van dit soort vragen die vrijwilligers tegenkomen tijdens hun werkzaamheden met senioren.

Thema's uit deze cursus kunnen ook worden gebruikt als activiteit bij senioren in bijvoorbeeld wijksteunpunten of ouderenverenigingen.

Een sterk sociaal netwerk

Vrijwilligers en organisaties die een netwerk willen opzetten voor kwetsbare burgers en specifieke doelgroepen. Vrijwilligers worden door De FamilieCirkel opgeleid tot netwerkcoach voor mensen die in een isolement dreigen te komen.

Tegengaan eenzaamheid

Een workshop om vrijwilligers handvatten te geven bij het activeren van cliënten om hun sociaal isolement te verminderen.

Beeldvorming over ouderen

Welke generaties senioren zijn er en welke komen eraan. Hoe, als vrijwilliger, om te gaan met de vitale en kwetsbare senioren.

Zien, horen…. en uitspreken!

Training over het vormen van een realistische beeldvorming over ouderen en assertiviteitsvaardigheden voor vrijwilligers.

De thema's uit deze 6-delige serie kunnen ook worden verwerkt in een presentatie/workshop.

Voor ouderenverenigingen

Presentaties, workshops en advies voor ouderenverenigingen.

  Enkele voorbeelden van onderwerpen:
 • Welke sociale en maatschappelijke veranderingen komen op ons af?
 • Welke generaties senioren komen er aan en hoe beïnvloedt dat het werk binnen de vereniging.
 • Hoe kunnen wij als ouderenvereniging hier op inspelen?
 • De belangrijke rol van vrijwilligers, die een sterke schakel vormen voor het sociale netwerk van een senior.

Voor senioren, vrijwilligers en professional

Versterk je netwerk.. en kom erbij!

Een bijeenkomst waarin professionals, vrijwilligers en senioren samen met een aantal kernvragen aan de slag gaan. Het doel is om alle groepen bewust te maken van de veranderingen op sociaal maatschappelijk vlak en wat dit voor elk betekent. Vrijwilligers, professionals en senioren geven elkaar tips en ideeën om vervolgactiviteiten te ontplooien. Het doel voor de senioren is het verstevigen van het sociaal netwerk en het vergroten van ieders zelfredzaamheid. De vrijwilligers en professionals kunnen handvatten krijgen om samen met de senioren de hulpvragen te inventariseren. Deze hulpvragen kunnen in vervolgsessies en met op maat gemaakte interventies worden ingevuld.

N.B. In dit aanbod komen allerlei onderwerpen aan bod waaruit een workshop/presentatie op maat kan worden gemaakt voor uw organisatie. Een combinatie van thema's is ook mogelijk.