De interventiebrug

De dialoog in de interventiebrug: de burger centraal.

Familieparticipatie

  • Sociaal netwerkcoaching
  • Vriendschapscursussen
  • Voorlichting aan vrijwilligers/professionals

De methodiek 'Geen brug te ver'

In mijn ontworpen methodiek 'Geen brug te ver' wordt de senior voorbereid op de komende sociaal-maatschappelijke veranderingen die in snel tempo op hem afkomen. Deze ontwikkeling vormt een kloof tussen de leefwereld van de senior en de wereld van overheid en maatschappij. Het accent in deze methodiek wordt gelegd op het sociaal-culturele kader, waarin vergrijzing/ ontgroening, de individualisering van de maatschappij, het einde van de verzorgingsmaatschappij en de noodzaak tot vorming van een andere mentaliteit van de senior, aan bod komen. De methodiek richt zich op vitale actieve senioren, maar kan ook worden ingezet bij andere doelgroepen.

De 'brug' bestaat uit een 5-tal blokken( bewustwording, empowerment, zelfregie, sociaal netwerkactivering en het bevorderen van de zelfstandigheid) waarbij de professional de burger vanuit zijn leefwereld via aansluitende activiteiten begeleidt om de brug te kunnen oversteken. De senior wordt zo meegenomen in de veranderingen om hem heen. De begeleider heeft daarbij een procesbegeleidende functie op individueel en groepsniveau.

De dialoog 'Samen oversteken'

De basiswerkvorm 'Samen oversteken' is een dialoog gebaseerd op de uitgangspunten van Paolo Freire. De deelnemers worden geworven uit bestaande groepen, zoals senioren uit wijksteunpunten, verzorgingstehuizen, ouderverenigingen of ‘Meer Bewegen voor Ouderen'-groepen. In de eerste bijeenkomst wordt via een aantal thema's aan bewustwording gewerkt. Van hieruit worden de benodigde competenties geïnventariseerd die men nodig heeft om mee te kunnen gaan in de veranderingen binnen de sociaal maatschappelijke omgeving. Vervolgens kunnen werkvormen en activiteiten worden ontplooid door de groep en de sociaal werker, waarin een aantal of alle blokken van de brug aan bod komen. Samen wordt gewerkt aan de door de groep en professional aangedragen ideeën voor activiteiten of competentievaardigheden. Bijvoorbeeld:

  • Het oefenen met netwerkcompetenties, het geven en uitwisselen van informatie over ontmoetingen en diensten vanuit andere organisaties.
  • De dialoog kan worden gebruikt voor een eenmalige presentatie of workshop waarin een thema uit de brug wordt uitgediept. Een voorbeeld wordt gegeven in de activiteiten van De FamilieCirkel.

Meer mogelijkheden met 'Samen oversteken'

  • Bestaande groepen kunnen een introducé uit hun familie of buurt meenemen: de dialoog is dan intra-generationeel.
  • Maatjes kunnen samen met hun cliënt een eenmalige dialoogsessie volgen: sterk en kwetsbaar samen in een dialooggroep. Het doel is het bewustwordingsproces op gang te brengen en te leren van elkaar. Het vervolg bepaalt de cliënt zelf, maar de werking van een dialoog kan de kwetsbare groep motiveren en inspireren tot het nemen van vervolgstappen. Het heeft daarbij een deskundigheidbevorderende werking voor de maatjes.
  • Maatschappelijk werk kan cliënten met eenzelfde hulpvraag, geschikt voor deze interventie, benaderen om een dialooggroep te vormen. Het Zorgloket van de gemeente kan mensen verwijzen naar een dialooggroep voor hun hulpvraag.
  • Deze werkvorm is ook geschikt voor vrijwilligersorganisaties die met en voor senioren werken.

De thema's kunnen worden aangepast waarbij bewustwording van een veranderende maatschappij en senior centraal staan. Dit heeft gevolgen voor de werkwijze en activiteiten van ouderenorganisaties.

De professional en de ouderenorganisaties gaan samen op zoek naar een passend antwoord op de veranderende vraag en zetten dit antwoord om in concrete stappen.

Het centrale doel van de werkwijze is de bewustwording, maar de andere stappen en initiatieven vloeien hier uit voort en volgen een voor de burger aansluitende weg van bewustwording naar zelfstandigheid volgens de methodiek van 'Geen brug te ver'